Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ΑΗΛΙΩΤΗΣ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού Portal www.aeliotis.com . Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το www.aeliotis.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.aeliotis.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.aeliotis.com .
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.aeliotis.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.aeliotis.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το www.aeliotis.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο www.aeliotis.com οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Προσφώνηση, Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το www.aeliotis.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τέσσερις γενικούς λόγους:
     την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του
περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές
τους προτιμήσεις
     την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.aeliotis.com
     τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία ΑΗΛΙΩΤΗΣ και το Δίκτυο Καταστημάτων της (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
     την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το www.aeliotis.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.aeliotis.com .
 
ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΑΗΛΙΩΤΗΣ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.aeliotis.com σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.aeliotis.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
     Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση
προσωπικών δεδομένων
     Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.aeliotis.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.aeliotis.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.aeliotis.com καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.aeliotis.com .
     Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 
COOKIES
Το www.aeliotis.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.aeliotis.com . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.aeliotis.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.aeliotis.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.aeliotis.com μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.aeliotis.com , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.aeliotis.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.aeliotis.com από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Προσφώνηση, Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών οικονομικών εγγράφων και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της ΑΗΛΙΩΤΗΣ. Το www.aeliotis.com μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης / μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.
 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ONLINE) / MESSAGE BOARDS / CHATS
Το www.aeliotis.com μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το www.aeliotis.com δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.
 
'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το www.aeliotis.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.aeliotis.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .
 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το www.aeliotis.com δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το www.aeliotis.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες / μέλη να αναρτούν / δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.
 
IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.aeliotis.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.aeliotis.com δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΗΛΙΩΤΗΣ.
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες / χρήστες του www.aeliotis.com που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και προϊόντα του www.aeliotis.com που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.aeliotis.com . Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.aeliotis.com δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.aeliotis.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.aeliotis.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.aeliotis.com .

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία αηλιώτης διατηρεί εκτενή μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια πληροφοριών έχει υιοθετηθεί ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών.  Η εταιρεία έχει υιοθετήσει εταιρικό σύστημα διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών ασφάλειας, τα οποία καλύπτουν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχους ασφάλειας, ασφάλεια εγγράφων, διαχείριση πληροφοριών, λειτουργιών και επικοινωνιών, ασφάλεια προσωπικού, φυσική ασφάλεια και  πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (“GDPR”) ΑΠΟ 25/5/2018

 

Δικαίωμα Πρόσβασης

Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται o αηλιώτης για αυτούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας aeliotis.com ή με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.

Το δικαίωμα πρόσβασης διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.

 

Δικαίωμα Διαγραφής  («Δικαίωμα στη Λήθη»)

Οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας αηλιώτης, με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα aeliotis.com ή με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.  Το δικαίωμα διαγραφής διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.

 

Δικαίωμα επικαιροποίησης, διόρθωσης ή περιορισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πελάτες μπορούν να επικαιροποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ή να ζητούν τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους ή τον περιορισμό δεδομένων, με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.  Τα δικαιώματα αυτά διέπονται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.


       
Πλήρωσε όπως σε βολεύει!

Copyright © 2021 Aeliotis - All rights reserved   |    Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων    |    Όροι χρήσης
Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.