Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ΑΗΛΙΩΤΗΣ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού Portal www.aeliotis.com . Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το www.aeliotis.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.aeliotis.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.aeliotis.com .
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.aeliotis.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.aeliotis.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το www.aeliotis.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο www.aeliotis.com οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Προσφώνηση, Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το www.aeliotis.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τέσσερις γενικούς λόγους:
     την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του
περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές
τους προτιμήσεις
     την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.aeliotis.com
     τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία ΑΗΛΙΩΤΗΣ και το Δίκτυο Καταστημάτων της (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
     την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το www.aeliotis.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.aeliotis.com .
 
ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΑΗΛΙΩΤΗΣ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.aeliotis.com σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.aeliotis.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
     Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση
προσωπικών δεδομένων
     Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.aeliotis.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.aeliotis.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.aeliotis.com καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.aeliotis.com .
     Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.aeliotis.com από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Προσφώνηση, Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών οικονομικών εγγράφων και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της ΑΗΛΙΩΤΗΣ. Το www.aeliotis.com μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης / μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.
 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ONLINE) / MESSAGE BOARDS / CHATS
Το www.aeliotis.com μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το www.aeliotis.com δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.
 
'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το www.aeliotis.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.aeliotis.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .
 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το www.aeliotis.com δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το www.aeliotis.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες / μέλη να αναρτούν / δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.
 
IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.aeliotis.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.aeliotis.com δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΗΛΙΩΤΗΣ.
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες / χρήστες του www.aeliotis.com που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και προϊόντα του www.aeliotis.com που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.aeliotis.com . Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.aeliotis.com δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.aeliotis.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.aeliotis.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.aeliotis.com .

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία αηλιώτης διατηρεί εκτενή μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια πληροφοριών έχει υιοθετηθεί ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών.  Η εταιρεία έχει υιοθετήσει εταιρικό σύστημα διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών ασφάλειας, τα οποία καλύπτουν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχους ασφάλειας, ασφάλεια εγγράφων, διαχείριση πληροφοριών, λειτουργιών και επικοινωνιών, ασφάλεια προσωπικού, φυσική ασφάλεια και  πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (“GDPR”) ΑΠΟ 25/5/2018

 

Δικαίωμα Πρόσβασης

Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται o αηλιώτης για αυτούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας aeliotis.com ή με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.

Το δικαίωμα πρόσβασης διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.

 

Δικαίωμα Διαγραφής  («Δικαίωμα στη Λήθη»)

Οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας αηλιώτης, με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα aeliotis.com ή με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.  Το δικαίωμα διαγραφής διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.

 

Δικαίωμα επικαιροποίησης, διόρθωσης ή περιορισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πελάτες μπορούν να επικαιροποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ή να ζητούν τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους ή τον περιορισμό δεδομένων, με την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε κατάστημα αηλιώτης.  Τα δικαιώματα αυτά διέπονται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου συνδρομητή.

COOKIE POLICY

Τα cookie είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους σκοπούς και για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο στον ιστότοπό μας (για παράδειγμα, για να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας).

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας και να απορρίψετε ορισμένους τύπους cookie για αποθήκευση στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τυχόν cookie που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, αλλά λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή cookie ενδέχεται να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε τμήματα του ιστότοπού μας.
  

Άκρως Απαραίτητα cookies

Τα Άκρως Απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Cookies Λειτουργικότητας 

Τα cookies Λειτουργικότητας επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Cookies Εντοπισμού και αποδοτικότητας 

Τα Cookies Εντοπισμού και αποδοτικότητας βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Cookies Εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων

Τα cookies Εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΤύποςΛήξηΚατηγορία
_gcl_au  HTTP  
CONSENTwww.youtube.comUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.HTTP6044 μέρεςΆκρως Απαραίτητα
as_WishListIdwww.aeliotis.comΜοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται στη λίστα επιθυμιών HTTP1 μέραΆκρως Απαραίτητα
ASP.NET_SessionIdwww.aeliotis.comΔιατηρεί την κατάσταση περιόδου σύνδεσης του επισκέπτη σε αιτήματα σελίδωνHTTPSessionΆκρως Απαραίτητα
.ASPXAUTHwww.aeliotis.comΧρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν ένας χρήστης έχει πιστοποιηθείHTTPSessionΆκρως Απαραίτητα
cookie_consent_level, cookie_consent_user_acceptedwww.aeliotis.comΑποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για τον τρέχοντα τομέαHTTP2 μήνεςΆκρως Απαραίτητα
as_CartIdwww.aeliotis.comΜοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται στο καλάθι αγορώνHTTP1 μέραΆκρως Απαραίτητα
ssva.tawk.to Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της λειτουργίας του κουτιού συνομιλίας του ιστότοπου.HTTPSessionΛειτουργικότητας
tawkUUIDva.tawk.to Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της λειτουργίας του κουτιού συνομιλίας του ιστότοπου.HTTPSessionΛειτουργικότητας
as_USERLANG, as_USERUILANG, as_USERUICULTwww.aeliotis.comΗ προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη HTTP1 μέραΛειτουργικότητας
TawkConnectionTimeva.tawk.to Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της λειτουργίας του κουτιού συνομιλίας του ιστότοπου.HTTPSessionΛειτουργικότητας
_fbpwww.aeliotis.comΧρησιμοποιήθηκε από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.HTTP3 μήνες Εντοπισμού και αποδοτικότητας
_gawww.aeliotis.comΧρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον εντοπισμό μοναδικών χρηστώνHTTP2 χρόνια Εντοπισμού και αποδοτικότητας
_gatwww.aeliotis.comΧρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήσεωνHTTP1 μέρα Εντοπισμού και αποδοτικότητας
_gidwww.aeliotis.comΚαταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.HTTP1 μέρα Εντοπισμού και αποδοτικότητας
NIDwww.google.comΚαταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει τη συσκευή ενός χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.HTTP6 μήνεςΕξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων
IDEwww.doubleclick.netΧρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να εγγραφεί και να αναφέρει τις ενέργειες των χρηστών του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις διαφημιζόμενων με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.HTTP1 χρόνοςΕξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων

Copyright © 2024 Aeliotis - All rights reserved   |    Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων    |    Όροι χρήσης
Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.